A A A

Legalizacja

Legalizacja – zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne.

Każda waga oddana w ręce naszej firmy jest sprawdzana, kalibrowana, konserwowana oraz, w miarę potrzeby, remontowana. Usługi te wykonywane są przez pracowników o wieloletnim doświadczeniu w naszym warsztacie naprawczym.
Wkładamy wiele starań, by móc zadowolić naszych klientów.

Typy legalizacji:

  • legalizacja pierwotna
  • legalizacja ponowna
  • legalizacja jednostkowa


Przyrządy pomiarowe, także wagi, podlegają prawnej kontroli metrologicznej. Mogą one byćzastosowane:

  • w ochronie zdrowia, życia i środowiska
  • w ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego
  • w ochronie praw konsumenta
  • przy pobieraniu opłat, podatków i innych należności budżetowych oraz ustalaniu upustów, kar umownych, wynagrodzeń i odszkodowań, a także przy pobieraniu i ustalaniu podobnych należności i świadczeń
  • przy dokonywaniu kontroli celnej
  • w obrocie handlowym

 

>> Według nowych przepisów Unii Europejskiej wszystkie wagi dopuszczone do handlu po 01.05.2004 roku muszą posiadać certyfikat europejski CE i znak metrologiczny M. Wagi nie spełniające tego wymogu nie mogą uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym. Stosowanie wag bez legalizacji i certyfikatu do handlu jest przestępstwem i naraża użytkownika wagi na duże kary finansowe ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej. Kupując nową wagę z tzw. pierwotną legalizacją zyskujemy dodatkowy okres ważności legalizacji gdyż legalizacja pierwotna producenta ma 3 lata ważności (lub więcej w zależności od typu wagi) podczas gdy legalizacja wtórna ma tylko 2 lata ważności (25 miesięcy).